Menü
EN | DE | PL | HU | HE

Kluczowe pojęcia związane z naszą działalnością ...

Model VQTS

Model VQTS nie skupia się na specyfice krajowych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, ponieważ funkcjonuje w oparciu o działania zwiększające przejrzystość całego systemu. Jest źródłem „wspólnego języka” opisującego kompetencje i ich nabywanie, a także sposób ich przedstawienia w stosunku do kompetencji nabytych drogą programów szkolenia na poziomie krajowym. Z jednej strony model VQTS koncentruje się na kompetencjach związanych z procesem pracy i identyfikuje podstawowe zadania zawodowe w kontekście konkretnych obszarów aktywności zawodowej. Z drugiej strony, model VQTS kierowany jest rozróżnieniem profili kompetencji pod kątem „logicznego rozwoju” (znanym jako rozwój kompetencji lub jako model ich nabywania) i tym samym może też opisywać uzyskane kompetencje.

Model VQTS może być używany do różnych celów, w których przejrzystość profili kompetencji jest bardzo ważna (np. dla przekazywania i uznawania kompetencji nabywanych zarówno w ramach oficjalnego systemu VET, jak i poprzez nieformalne lub pozaformalne uczenie się, rozwijanie kwalifikacji, programy szkoleń i programy nauczania oraz uwydatnianie różnic w kwalifikacjach).

Źródło i dalsze informacje: www.vocationalqualification.net

Matryca Kompetencji (VQTS)

Matryca Kompetencji VQTS zawiera ujęte w tabeli kompetencje w ramach konkretnego obszaru specjalizacji. Kompetencje są podzielone na grupy zgodnie z podstawowymi zadaniami zawodowymi w odpowiednich obszarach zawodowych i z postępem w ich rozwoju.

Źródło i dalsze informacje: www.vocationalqualification.net

Profil organizacyjny (VQTS)

Profile Kompetencji są tworzone z poszczególnych części Matryc Kompetencji VQTS. „Profil organizacyjny” identyfikuje kompetencje właściwe/związane z konkretnym programem szkoleń lub kwalifikacją lub certyfikatem.

Źródło i dalsze informacje: www.vocationalqualification.net

Indywidualny profil (VQTS)

Profile Kompetencji są tworzone z poszczególnych części Matryc Kompetencji VQTS. „Indywidualny profil” podaje kompetencje uzyskane przez osobę.

Źródło i dalsze informacje: www.vocationalqualification.net

Kompetencje (VQTS)

Gdy mowa o „kompetencjach”, model VQTS przyjmuje szeroką definicję tego pojęcia. Obejmuje:

  • kompetencje poznawcze (wiedzę),
  • kompetencje funkcjonalne (umiejętności),
  • kompetencje społeczne (zachowanie).

Źródło i dalsze informacje: Luomi-Messerer K., Markowitsch J., 2006.

Model VQTS: Propozycja dla strukturalnego opisu i uzyskiwania kompetencji związanych z pracą zawodową i ich nabywaniem. Dostępny pod adresem: www.vocationalqualification.net/mmedia/2008.05.07/1210162936.pdf, p.15ff

Obszar kompetencji (VQTS) (podstawowe zadania zawodowe/proces pracy)

VQTS obejmuje różne formy kompetencji niezbędne do wypełniania podstawowych zadań w konkretnym obszarze zawodowym. W oparciu o kluczowe zadania zawodowe definiowana jest zmienna liczba obszarów kompetencji, na podstawie złożoności i zakresu możliwości zatrudnienia w ramach konkretnego zawodu. Przyjmuje się zdefiniowanie od 5 do 25 obszarów kompetencji dla obszaru zawodowego.

Źródło i dalsze informacje: Luomi-Messerer K., Markowitsch J., 2006.

Model VQTS: Propozycja dla strukturalnego opisu kompetencji związanych z pracą zawodową i ich nabywania. Dostępna pod adresem: www.vocationalqualification.net/mmedia/2008.05.07/1210162936.pdf, p.15ff

Etapy rozwoju kompetencji (VQTS)

Dla każdego obszaru kompetencji ustala się od 2 do 6 etapów procesu rozwoju kompetencji. Charakter konkretnego obszaru określa, czy jest zasadne, by wyróżniać więcej lub mniej etapów rozwoju kompetencji. Z tego powodu nie można z góry ustalić konkretnej liczby kroków. Oznacza to więc, że etapy są zasadne jedynie w ramach pojedynczego obszaru kompetencji (poziomo), i że liczba etapów rozwoju kompetencji dla jednego odrębnego obszaru nie musi mieć odzwierciedlenia w etapach dla innego obszaru.

Źródło i dalsze informacje: Luomi-Messerer K., Markowitsch J., 2006.

Model VQTS: Propozycja dla strukturalnego opisu kompetencji związanych z pracą zawodową i ich nabywania. Dostępna pod adresem: www.vocationalqualification.net/mmedia/2008.05.07/1210162936.pdf, p.15ff)

Wyniki procesu uczenia (EQF)

Zestaw wiedzy, umiejętności i/lub kompetencji, który dana osoba uzyskała i/lub jest w stanie potwierdzić po ukończeniu procesu nauki, zarówno formalnego, nieformalnego lub pozaformalnego.  
Lub też:
Potwierdzenie wiadomości, rozumowania i zdolności nabytych przez uczącego się po ukończeniu procesu nauki, zdefiniowanych pod kątem wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Źródło: CEDEFOP , Terminologia europejskiej polityki kształcenia i szkolenia, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg  2014, [w:]
www.cedefop.europa.eu/de/node/12028

Parametry EQF (wiedza, umiejętności, kompetencje)

„Wiedza” to wynik procesów przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza stanowi ogół faktów, zasad, teorii i praktyk związanych z dziedziną pracy lub nauki. W kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji, wiedza opisywana jest jako teoretyczna i/lub praktyczna.

„Umiejętności” to zdolność zastosowania wiedzy i know-how celem wypełnienia zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji umiejętności opisywane są jako poznawcze, (obejmujące funkcje myślenia logicznego, intuicyjnego i kreatywnego) lub praktyczne, (obejmujące sprawność manualną i posługiwanie się metodami, materiałami, narzędziami i instrumentami).

„Kompetencje” to udowodniona zdolność posługiwania się wiedzą, umiejętnościami i zdolnościami osobistymi, społecznymi i/lub metodycznymi w warunkach pracy oraz nauki, a także w ramach rozwoju zawodowego i osobistego. W kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji kompetencje opisywane są z punktu widzenia odpowiedzialności i samodzielności.

Źródło: Zalecenie 2008/C 111/01 Parlamentu Europejskiego i Rady, [w:]
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/